Mrs. Priscilla Scott Washington's 50th Birthday Celebration - highlyfavored